Víziou a poslaním ALeP je integrovať a zastupovať záujmy slovenského leteckého priemyslu. Pre rozvoj, posilňovanie konkurencieschopnosti, podporu exportného potenciálu a zvyšovanie zamestnanosti tohto odvetvia sa ALeP koncentruje na tri kľúčové oblasti:  

  • Aktualizácia národnej legislatívy a inštitucionálna podpora zodpovedajúca európskym štandardom;
  • Podpora exportu a potenciálu slovenských firiem etablovať sa na zahraničných trhoch;
  • Prispievať k riešeniu problematiky vzdelávania a z toho vyplývajúceho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

ALeP rozvíja otvorený dialóg s vládnymi orgánmi, regulačnými autoritami a ďalšími relevantnými stakeholdermi s cieľom podieľať sa na tvorbe politík a racionalizovaných regulačných procesov, ktoré podporujú udržateľnosť a rasť leteckého priemyslu.

ALeP slúži ako platforma pre spoluprácu a networking profesionálov z leteckého priemyslu na Slovensku. Našim cieľom je vytvárať priestor ľahšie a efektívne zdieľanie znalostí a skúseností, podporovať spoluprácu členov a posilňovať potenciálne synergie.  

ALeP vníma zásadnú úlohu vzdelávania a kvalifikovanej pracovnej sily v úspechu leteckého priemyslu na Slovensku, preto usiluje o nadviazanie intenzívnej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, školiacimi strediskami a odborníkmi z praxe. Cieľom je prilákať a udržať špičkové talenty v tomto odbore a podporovať rozvoj vysoko kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.