Asociácia leteckého priemyslu Slovenskej republiky je nezávislá, apolitická, dobrovoľná a otvorená profesijná organizácia združujúca právnické osoby, so sídlom na území Slovenskej republiky, do ktorých predmetu činnosti patria rôzne oblasti leteckého a kozmického priemyslu alebo ktoré chcú na udržateľnom rozvoji týchto odvetví participovať.   

ALeP SR vzniklo ako združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zakladajúcimi členmi boli Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., Technická univerzita v Košiciach a spoločnosť TECHNISERV, s.r.o..