Ing. Roman Danda, prezident

Spoluzakladal spoločnosť TECHNISERV, keď mu bolo len 23 rokov. Za posledné dve desaťročia sa mu z malej slovenskej firmy podarilo vybudovať medzinárodne úspešného hráča v oblasti technologickej výstavby a modernizácie letísk a heliportov. Je absolventom Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2012 získal ocenenie Zlatý biatec za export znalostí
a skúseností do zahraničia, za prezentáciu Slovenska ako krajiny s vysokoznalostným potenciálom a za spoluprácu
s vysokými školami. Od roku 2015 je honorárnym konzulom Trinidadu a Tobago na Slovensku. 

prof. Ing. Andrej Novák, PhD., viceprezident

Od roku 2016 pôsobí ako vedúci Katedry leteckej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline, kde zároveň garantuje inžiniersky študijný programu Technológia údržby lietadiel, v študijnom odbore Doprava. V rokoch 2012 – 2016 tiež pôsobil ako riaditeľ Centra excelencie pre leteckú dopravu a v rokoch 2004 – 2012 ako prodekan pre zahraničné vzťahy na fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike zabezpečovacej leteckej techniky v oblastiach moderných telekomunikačných systémov a systémov pre letové overovanie leteckých pozemných zariadení.

Je garantom a spolugarantom viacerých medzinárodných projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Pôsobí taktiež ako hosťujúci profesor na Lublin University of Technology (2015 – 2018), Warsaw University of Technology, Faculty of Transport (2009 – 2015), University of Glasgow (2007 – 2008) a je členom vedeckej rady FD ČVUT v Prahe a VŠO Praha.

viceprezident

PhDr. Karolina Hecl, M.A., PhD., výkonná riaditeľka

Špecializuje sa na Public Affairs, Public Relations, reputačný management a politickú komunikáciu. Pôsobila v akademickom sektore a v rokoch 2015 až 2020 zastávala rôzne pozície v štátnej správe vrátane riaditeľky odboru komunikácie a protokolu. Vyštudovala politológiu na Univerzite Versailles Saint Quentin en Yvelines v Paríži a doktorský titul získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predseda Dozornej rady

Pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) od roku 1989. V roku 2000, ako prodekan pre vzdelávanie, stál
pri reorganizácii Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG). V tejto funkcii pôsobil počas dvoch funkčných období. Súbežne od roku 2005 do roku 2007, už ako profesor, viedol Michal Cehlár Katedru podnikania
a manažmentu na Ústave podnikania a cestovného ruchu a do roku 2015 bol zástupcom riaditeľa na tomto ústave. V roku 2015 ho rektor TUKE menoval dekanom FBERG. 

Okrem pôsobenia v akademickom sektore je Michal Cehlár kvalifikovaným súdnym znalcom v odbore Ťažba. V rámci svojich aktivít zastáva významné pozície a je členom vo vedeckých, odborných a profesijných združeniach a zväzoch.
Za svoju prácu získal množstvo vyznamenaní a ocenení, ako napríklad VEDEC ROKA SR 2020, Čestný odznak ministra hospodárstva SR, Bronzovú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a ďalšie.

Miroslav Boháč, člen Dozornej rady

Ing. Dušan Novota, člen Dozornej rady

Vyštudoval Bankovní institut v Prahe a financiám a manažmentu ostal verný aj ďalšie roky. Stál pri zrode viacerých súkromných spoločností, ktoré manažoval a úspešne rozvíjal. Okrem riadeniu spoločností sa venoval nastaveniu projektov zriaďovania a reštrukturalizácie prevádzok, tvorbu obchodnej a marketingovej stratégie spoločností. Venoval sa tiež poradenstvu v oblasti verejného obstarávania v rámci štátnej správy. V súčasnosti je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.