Článok 1
Základné ustanovenia

1.1. Záujmové združenie právnických osôb je založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov pod názvom Asociácia leteckého priemyslu Slovenskej republiky. Združenie môže používať skratku „ALeP“ alebo „ALeP SR“.
1.2. Anglický názov združenia je Aviation Industry Association of the Slovak Republic. Skrátenú verziu anglického názvu je možné používať ako „AIA SR“.
1.3. ALeP bola založená zakladateľskou zmluvou uzatvorenou dňa 17. júla 2023.
1.4. Sídlom ALeP je Prievozská 16634/4A, 821 09 Bratislava – Ružinov.
1.5. ALeP je nepolitickou, nezávislou, otvorenou a dobrovoľnou organizáciou, pôsobiacou na území Slovenskej republiky a združujúca právnické osoby, do ktorých predmetu činnosti patria aktivity súvisiace s leteckým a kozmickým priemyslom.
1.6. ALeP sa zakladá na dobu neurčitú za účelom plnenia cieľov a vykonávania činností vymedzených v Článku 2 týchto stanov.

Článok 2
Ciele a predmet činnosti

2.1. Ciele AleP sú najmä:
a) združovať spoločnosti, inštitúcie a organizácie, ktoré poskytujú tovary a služby v oblasti leteckého a kozmického priemyslu;
b) presadzovať, chrániť a podporovať ich spoločné záujmy a potreby vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy SR ako ďalším národným a medzinárodným inštitúciám a organizáciám;
c) podieľať sa na vytváraní optimálnych podmienok pre podnikateľskú činnosť a zvyšovanie konkurencieschopnosti svojich členov;
d) samostatne, ale aj v spolupráci s inými podnikateľskými združeniami, zaujímať stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam, s dôrazom na tie, ktoré ovplyvňujú prostredie leteckého a kozmického priemyslu na Slovensku;
e) dbať na výkon činností tohto zamerania v súlade s rozsahom im udelených právomocí a v súlade s platnou legislatívou.
2.2. ALeP napĺňa svoje ciele najmä nasledovnými činnosťami:
a) obhajovaním a zastupovaním spoločných záujmov svojich členov v SR
a v rámci EÚ a ďalších medzinárodných organizáciách;
b) spoluprácou so štátnou správou a samosprávou pri podpore a rozvoji leteckého a kozmického priemyslu na Slovensku;
c) spoluprácou so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní právnych predpisov a noriem súvisiacej s leteckým a kozmickým priemyslom;
d) podporovaním harmonizácie národnej a medzinárodnej legislatívy;
e) podporou svojich členov pri nadväzovaní kontaktov so zahraničnými partnermi a pri zvyšovaní exportných schopností;
f) podporou a rozvojom vzdelávania v oblasti leteckého a kozmického priemyslu;
g) organizovaním vzdelávacej a propagačnej činnosti a podujatí v prospech svojich členov;
h) presadzovaním etických noriem v oblasti leteckého a kozmického priemyslu ako aj súťaže na trhu.

Článok 3
Členstvo v ALeP

3.1. Členom ALeP sa môže stať každá právnická osoba, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá súhlasí s cieľmi ALeP a týmito stanovami. Splnenie uvedených podmienok nezakladá právny nárok na vznik členstva. Vznik členstva podlieha schváleniu prezídiom.
3.2. Členovia ALeP sa zároveň zaväzujú k bezvýhradnému dodržiavaniu a rešpektovaniu pravidiel hospodárskej súťaže podľa práva Slovenskej republiky a podľa práva Európskej únie.
3.3. Prijatie za člena v ALeP sa iniciuje na základe písomnej prihlášky.
3.4. Písomná prihláška (za písomnú sa považuje aj prihláška zaslaná e-mailom) musí obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO, meno fyzickej osoby, ktorá bude zastupovať daného člena a prípadne ďalšie doplňujúce informácie podľa požiadaviek prezídia. Záujemca o členstvo musí v písomnej prihláške výslovne prehlásiť, že súhlasí s cieľmi
a stanovami ALeP. Prílohou písomnej prihlášky musí byť kópia výpisu z obchodného registra alebo iného registra odrážajúceho aktuálny stav v čase podania prihlášky
za člena, resp. kópia stanov či iného základného dokumentu zaregistrovaného príslušným úradom. Prílohou musí byť tiež profil spoločnosti.
3.5. O prijatí uchádzača o členstvo za člena ALeP alebo o odmietnutí uchádzača o členstvo rozhoduje prezídium do 7 pracovných dní od písomného prijatia prihlášky.
3.6. Výkonný riaditeľ písomne informuje bezodkladne uchádzača o členstvo o jeho prijatí alebo odmietnutí (za písomné sa považuje aj odpoveď zaslaná e-mailom). V prípade odmietnutia nie je povinné informovať odmietnutého uchádzača o členstvo aj o dôvodoch jeho odmietnutia.
3.7. Rozhodnutie prezídia o prijatí alebo neprijatí uchádzača o členstvo je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať na valné zhromaždenie. Odmietnutý uchádzač o členstvo si môže podať ďalšiu prihlášku o členstvo najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa rozhodnutia prezídia o jeho odmietnutí.
3.8. Členstvo vzniká dňom zápisu uchádzača o členstvo do zoznamu členov ALeP
na základe rozhodnutia prezídia o prijatí uchádzača o členstvo a súčasne po uhradení príslušného alikvotného (v zmysle počtu nadchádzajúcich mesiacov v danom kalendárnom roku, od posledného dňa v mesiaci, kedy bol daný člen prijatý) členského príspevok v lehote určenej v rozhodnutí prezídia o prijatí uchádzača za člena združenia. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti nebude uchádzač do zoznamu členov ALeP zapísaný a jeho členstvo v združení nevznikne.
3.9. Trvanie členstva v ALeP je podmienené zaplatením ročného členského príspevku
vo výške určenej valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok. V prípade, že valné zhromaždenie nerozhodne o novej výške príspevku na príslušný kalendárny rok, zostáva výška príspevku na úrovni predchádzajúceho roka.
3.10. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o odpustení ročného členského príspevku
pre členov, ktorými sú vysoké školy, akadémie alebo vzdelávacie inštitúcie.
3.11. Ročný členský príspevok musí byť zaplatený na účet ALeP najneskôr do konca druhého mesiaca kalendárneho roka, resp. do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia členstva prezídiom podľa bodu 3.5 tohto paragrafu, ak valné zhromaždenie pre konkrétny rok nerozhodne inak.
3.12. V roku, kedy bol ALeP založený, až do 31.12. daného roku, neplatia členovia členský príspevok ale zápisné vo výške 150 EUR, a to do 15 kalendárnych dní, od oznámení rozhodnutia prezidenta o prijatí za člena.
3.13. Členstvo v ALeP zaniká:
a) výmazom ALeP z registra záujmových združení právnických osôb
b) písomným oznámením člena o vystúpení z ALeP, a to k poslednému dňu v danom mesiaci, v ktorom člen prezídiu písomne oznámil, že vystupuje
z ALeP, pričom člen môže toto oznámenie urobiť najneskôr do 5. dňa v mesiaci, v ktorom chce ukončiť členstvo
c) rozhodnutím valného zhromaždenia ALeP o vylúčení člena z dôvodu:
i. konania člena, ktoré je v rozpore so stanovami ALeP, prípadne s inými základnými dokumentami ALeP,
ii. konania člena proti záujmom alebo poškodenia dobrého mena ALeP,
iii. opakovaného alebo hrubého nesplnenia či porušenia povinností člena,
iv. na základe rozhodnutia orgánov štátnej správy alebo súdu, ak na člena bol vyhlásený konkurz príslušným súdom alebo člen vstúpil do likvidácie. Dátumom zániku členstva v ALeP je dátumom právoplatnosti uznesenia príslušného súdu.
Rozhodnutie valného zhromaždenia o vylúčení člena zo združenia je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
d) zánikom člena ako právnickej osoby, pokiaľ člen zanikol bez právneho nástupcu, a to ku dňu výmazu člena z príslušného registra.

Článok 4
Práva a povinnosti člena ALeP

4.1. Práva a povinnosti člena vykonáva osoba oprávnená konať v mene člena ako jeho štatutárny orgán, alebo ním poverený zástupca na základe písomného plnomocenstva.
4.2. Člen ALeP má právo:
a) zúčastňovať sa na všetkých činnostiach ALeP,
b) zúčastňovať sa, podávať návrhy a hlasovať na valnom zhromaždení ALeP,
c) využívať výhody alebo služby, ktoré ALeP svojím členom poskytuje alebo sprostredkúva,
d) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných ALeP ako aj partnerských subjektov,
e) prostredníctvom svojich zástupcov voliť a byť volený do orgánov,
f) predkladať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti orgánom ALeP,
g) obracať sa na orgány ALeP so žiadosťami o pomoc pri riešení profesijných problémov,
h) vykonávať na valnom zhromaždení kontrolu hospodárenia s majetkom ALeP,
i) mať voľný prístup k informáciám, ktoré má združenie k dispozícii na základe členstva v iných združeniach, pracovných skupinách apod.
j) používať pri všetkých formách obchodného styku s tretími osobami označenie, z ktorého je zrejmé jeho členstvo v ALeP.
4.3. Člen ALeP je povinný:
a) aktívne sa podieľať a spolupracovať na činnosti ALeP,
b) vystupovať v súlade s cieľmi a činnosťami ALeP, plniť uznesenia a iné rozhodnutia orgánov ALeP, ktoré budú v súlade so zákonom a týmito stanovami,
c) chrániť a presadzovať záujmy a dobré meno ALeP,
d) dodržiavať stanovy a ďalšie základné dokumenty ALeP,
e) platiť členské príspevky v určenej výške a lehote splatnosti.
4.4. Všetci členovia ALeP sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
a skutočnostiach, ktoré sa pri výkone svojej činnosti v rámci združenia alebo v súvislosti s ním dozvedeli, a to aj po zániku členstva, inak zodpovedajú za škody vzniknuté
v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

Článok 5
Orgány ALeP

5.1. Orgánmi ALeP sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Prezídium,
c) Dozorná rada,
d) Výkonný riaditeľ.
5.2. Funkcia člena prezídia, člena dozornej rady a výkonného riaditeľa sú navzájom nezlučiteľné.
5.3. ALeP môže podľa potreby vytvoriť rôzne stále alebo dočasné pracovné sekcie, výbory a iné poradné skupiny združenia bez právnej subjektivity. O vytvorení, zrušení, zložení, cieľoch a úlohách a iných náležitostiach pracovných orgánov rozhoduje prezídium.
5.4. Schôdze, zasadnutia a zhromaždenia orgánov ALeP sú neverejné.
5.5. Štatutárnym orgánom ALeP sú prezident a výkonný riaditeľ.
5.6. Každý zo štatutárnych orgánov koná za ALeP samostatne do výšky 1.000,- EUR.
5.7. Pokiaľ hodnota právneho úkonu alebo úkonov presiahne finančný limit uvedený v bode 5.6., konajú prezident a výkonný riaditeľ spoločne.
5.8. Štatutárny orgán nemôže uzatvoriť v mene ALeP zmluvu/ právny úkon so sebou samým ako fyzickou osobou alebo blízkou osobou alebo s právnickou osobou, v ktorej má on alebo jeho blízka osoba akýkoľvek priamy alebo nepriamy hlasovací podiel bez 2/3 predošlého súhlasu valného zhromaždenia. V prípade porušenia tejto povinnosti je člen štatutárneho orgánu povinný uhradiť škodu a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške hodnoty predmetu plnenia z daného právneho úkonu.
5.9. Verejne a mediálne vystupovať a komunikovať v mene ALeP môže len prezident a výkonný riaditeľ.

Článok 6
Valné zhromaždenie

6.1. Valné zhromaždenie ALeP je najvyšším orgánom a skladá sa zo všetkých členov ALeP.
6.2. Na zasadnutí valného zhromaždenia zastupuje člena štatutárny orgán alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom na základe osobitne udeleného písomného plnomocenstva.
6.3. Valné zhromaždenie ALeP rozhoduje o všetkých záležitostiach ALeP, pri ktorých mu to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov ALeP a základných dokumentov ALeP a bez ohľadu na uvedené:
a) schvaľuje základné dokumenty a plány činnosti ALeP,
b) schvaľuje rozpočet ALeP a správy o jeho plnení,
c) schvaľuje stanovy ALeP, ich zmeny a doplnenia,
d) schvaľuje pravidlá hospodárenia ALeP a správy o výsledkoch hospodárenia,
e) schvaľuje výšku ročného členského príspevku na príslušný kalendárny rok,
f) schvaľuje vnútorné, organizačné prípadne regionálne členenie ALeP,
g) rozhoduje o zániku členstva v ALeP,
h) volí a odvoláva členov prezídia ALeP,
i) volí a odvoláva členov dozornej rady ALeP,
j) rozhoduje o zrušení ALeP,
k) volí a odvoláva likvidátora v prípade zrušenia ALeP s likvidáciou,
l) rozhoduje o naložení s likvidačným zostatkom ALeP v prípade zrušenia s likvidáciou,
m) rozhoduje o členstve ALeP v iných organizáciách.
6.4. Valné zhromaždenie zvoláva prezident alebo ním poverený viceprezident alebo výkonný riaditeľ najmenej 1x za kalendárny rok alebo ak o to písomne požiada najmenej tretina všetkých členov ALeP.
6.5. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť členom najmenej 15 pracovných dní pred dňom jeho konania, a to písomnou pozvánkou (za písomnú sa považuje
aj pozvánka zaslaná e-mailom) na adresu sídla člena, ktorá je uvedená v zozname členov.
6.6. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať názov a sídlo ALeP, miesto, dátum
a hodinu konania valného zhromaždenia, údaj či ide o riadne alebo o mimoriadne valné zhromaždenie a program rokovania valného zhromaždenia spolu s materiálmi na prerokovanie.
6.7. Rokovanie valného zhromaždenia vedie prezident alebo viceprezident, ak zvolal valné zhromaždenie on, alebo prezídiom písomne poverená osoba. Ak takej osoby niet, vedie rokovanie osoba určená valným zhromaždením.
6.8. Valné zhromaždenie ALeP je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 50% všetkých členov.
6.9. Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, osoba, ktorá viedla rokovanie valného zhromaždenia, navrhne schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a osoby poverenej sčítavaním hlasov.
6.10. Valné zhromaždenie rozhoduje verejným hlasovaním okrem voľby členov orgánov ALeP. Hlasuje sa na výzvu osoby, ktorá vedenie rokovanie valného zhromaždenia, zodvihnutím ruky.
6.11. Pre platnosť rozhodnutia valného zhromaždenia ALeP je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
6.12. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas.
6.13. Rozhodnutie valného zhromaždenia ALeP podľa bodu 6.3. písm. j) tohto paragrafu je prijaté, ak zaň hlasovali 2/3-iny všetkých členov ALeP.
6.14. Ak nie je valné zhromaždenie po uplynutí 30 minút od stanoveného začiatku jeho konania uznášaniaschopné, vyhlási prezident, viceprezident alebo prezídiom poverená osoba, podľa toho kto vedie rokovanie valného zhromaždenia, termín konania náhradného valného zhromaždenia.
6.15. Náhradné valné zhromaždenie, ktoré musí mať rovnaký program rokovania ako pôvodné rokovanie valného zhromaždenia, sa musí konať do 10 pracovných od pôvodného termínu rokovania valného zhromaždenia
6.16. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 50% všetkých členov.
6.17. Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica. Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia zabezpečí prezídium do 30 pracovných dní odo dňa konania valného zhromaždenia.
6.18. Originál zápisnice je uložený v sídle ALeP. Kópiu zápisnice obdrží každý člen ALeP
a ostatní účastníci valného zhromaždenia na požiadanie.
6.19. Členovia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia, a to per rollam.
V takom prípade sa návrh uznesenia združenia predkladá členom na vyjadrenie
s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie (za písomné sa považuje aj vyjadrenie zaslané e-mailom a za vyjadrenie sa v tomto prípade považuje iba vyjadrenie podpísané osobami oprávnenými konať za člena). Lehota musí byť minimálne 7 pracovných dní od doručenia výzvy na hlasovanie emailom, ev. poštou. Ak sa člen nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že nesúhlasí. Výkonný riaditeľ následne do 3 pracovných dní oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom. Väčšina sa počíta
z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom.
6.20. Voľba členov orgánov mimo valného zhromaždenia (per rollam) nie je možná.

Článok 7
Prezídium

7.1. Prezídium je koordinačným a riadiacim orgánom ALeP.
7.2. Prezídium je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Prezídium riadi činnosť ALeP v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
7.3. Funkčné obdobie prezídia je päťročné. Vzniká dňom zvolenia fyzickej osoby za člena prezídia valným zhromaždením. Členstvo v prezídiu zaniká dňom odvolania člena prezídia z funkcie valným zhromaždením, odstúpením z funkcie člena prezídia, stratou spôsobilosti na právne úkony, smrťou, alebo uplynutím funkčného obdobia, pričom
v tomto prípade vyprší funkčné obdobie až voľbou nového člena prezídia.
7.4. Opakovaná voľba člena prezídia nie je vylúčená.
7.5. Prví členovia prezídia boli zvolení zástupcami zakladajúcich členov.
7.6. Do právomoci prezídia patrí najmä:
a) riadi a zabezpečuje činnosť ALeP,
b) všetky otázky, ktoré nespadajú do právomoci iných orgánov ALeP,
c) zvolávanie valného zhromaždenia ALeP v naliehavých prípadoch,
d) predkladanie valnému zhromaždeniu správu o plnení plánov a programov činnosti ALeP,
e) predkladanie valnému zhromaždeniu návrhov na opatrenia,
f) predkladanie valnému zhromaždeniu na schválenie návrh rozpočtu ALeP
na príslušný kalendárny rok a správu o plnení rozpočtu ALeP
za predchádzajúci kalendárny rok,
g) predkladanie správy o výsledkoch hospodárenia ALeP valnému zhromaždeniu na prerokovanie,
h) rozhodovanie o zriadení, zrušení, zložení, cieľoch a úlohách a iných náležitostiach stálych, alebo dočasných sekcií, výborov, kancelárií a iných pracovných a poradných skupín ALeP bez právnej subjektivity a schvaľuje nimi navrhnuté vnútorné pravidlá fungovania,
i) rozhoduje o sťažnostiach členov ALeP s prihliadnutím k stanovisku dozornej rady k danej sťažnosti,
j) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa,
k) rozhodovanie o výške odmeny výkonného riaditeľa,
l) v prípade predloženia dotazu alebo odporúčania dozornej rady predkladá prezídium dozornej rade k takýmto skutočnostiam odpovede a stanoviská.
7.7. Prezídium má troch členov, ktorými sú prezident a dvaja viceprezidenti.
7.8. Členovia prezídia sú volení valným zhromaždením z osôb navrhnutých členmi ALeP.
7.9. Podmienkou zvolenia do funkcie člena prezídia je pracovnoprávny pomer kandidáta
na túto funkciu u člena ALeP, ktorý ho do tejto funkcie navrhol zvoliť, alebo aby kandidát na túto funkciu bol členom štatutárneho orgánu člena ALeP, ktorý ho do tejto funkcie navrhol zvoliť.
7.10. Člen prezídia môže z funkcie odstúpiť písomným vyhlásením doručeným prezídiu. Výkon funkcie odstupujúceho člena prezídia končí voľbou nového člena valným zhromaždením alebo kooptáciou náhradníka, najneskôr však uplynutím 2 mesiacov od doručenia uvedeného vyhlásenia.
7.11. Prezídium prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Každý člen prezídia má jeden hlas.
7.12. Prezídium môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam). V takom prípade sa návrh rozhodnutia predkladá členom prezídia na vyjadrenie s oznámením lehoty,
v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie (za písomné sa v tomto prípade považuje doručené e-mailom). Lehota musí byť minimálne 7 pracovných dní od doručenia výzvy na hlasovanie emailom, ev. poštou. Ak sa člen nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že nesúhlasí.
7.13. Prezident alebo výkonný riaditeľ oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom prezídia.
7.14. Člen prezídia sa môže dať zastúpiť na zasadnutí prezídia treťou osobou, ktorá je súčasne členom ALeP. V takomto prípade však zástupcovi člena prezídia neprislúcha hlasovacie právo.
7.15. Ustanovenie 7.14 neplatí, ak sa prezident nechá na zasadnutí zastupovať výkonným riaditeľom. V takom prípade výkonný riaditeľ zastupujúci prezidenta má hlasovacie právo v rovnakom rozsahu ako prezident.
7.16. Člen prezídia má právo zúčastniť sa rokovania dozornej rady.
7.17. Funkcia člena prezídia je funkciou čestnou a členovi prezídia neprináležia za výkon tejto funkcie žiadne odmeny.

Časť A
Prezident

7.18. Prezident je reprezentatívnym predstaviteľom ALeP, ktorý ALeP zastupuje voči tretím subjektom a na odborných a spoločenských podujatiach.
7.19. Prezident je výkonným orgánom ALeP a štatutárnym orgánom ALeP.
7.20. Voľba prezidenta sa zvoláva najneskôr na dátum 1 mesiaca pred uplynutím funkcie
a vykoná sa nasledovným spôsobom:
a) Každý člen ALeP môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba prezidenta, navrhnúť jedného kandidáta. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod. tri dni pred konaním valného zhromaždenia.
b) Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
c) Každý hlasujúci člen ALeP pri voľbe vyznačí spôsobom určeným
na hlasovacom lístku kandidáta, ktorého navrhuje za prezidenta.
Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený viac ako jeden kandidát,
je hlasovací lístok neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený jeden alebo žiadny kandidát, je hlasovací lístok platný.
d) Kandidát je zvolený, ak získala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.
e) Ak žiadny kandidát v prvom kole nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorých postupujú 2 kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.
f) V druhom kole volieb bude kandidát zvolený prostou väčšinou hlasov.
7.21. V prípade, že zvolený prezident sa vzdá svojej funkcie, alebo jeho funkcia zanikne iným spôsobom, funkciu prezidenta až do nových volieb vykonáva jeden z viceprezidentov,
a to ten, ktorého zvolí prezídium spolu s výkonným riaditeľom nadpolovičnou väčšinou.
7.22. Prezident navrhuje prezídiu osobu výkonného riaditeľa. Po schválení vymenovania prezídiom, prezident vymenúva výkonného riaditeľa ALeP do funkcie.
7.23. Do právomoci prezidenta patrí najmä:
a) zabezpečovanie výkonu rozhodnutí valného zhromaždenia a prezídia ALeP,
b) zabezpečovanie plnenia plánov a programov činnosti ALeP,
c) predkladanie správ o plnení plánov a programov činnosti ALeP prezídiu,
d) predkladanie návrhov na opatrenia prezídiu,
e) predkladanie prezídiu na schválenie návrh rozpočtu ALeP na príslušný kalendárny rok a správu o plnení rozpočtu ALeP za predchádzajúci kalendárny rok,
f) predkladanie prezídiu na prerokovanie správu o výsledkoch hospodárenia ALeP,
g) zvolávanie valných zhromaždení ALeP,
h) vykonávanie kompetencií zverených prezídiom,
i) zabezpečovanie výkonného fungovania ALeP,
j) v prípade predloženia dotazu alebo odporúčania dozornej rady predkladá prezident dozornej rade k takýmto skutočnostiam odpovede a stanoviská.

Časť B
Viceprezident

7.24. Viceprezident je reprezentatívnym predstaviteľom ALeP, ktorý ALeP zastupuje voči tretím subjektom a na odborných a spoločenských podujatiach.
7.25. Viceprezident je výkonným orgánom ALeP.
7.26. Voľba viceprezidenta sa zvoláva najneskôr na dátum 1 mesiaca pred uplynutím funkcie
a vykoná sa nasledovným spôsobom:
a) Každý člen ALeP môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba viceprezidenta, navrhnúť jedného kandidáta. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod. tri dni pred konaním valného zhromaždenia.
b) Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
c) Každý hlasujúci člen ALeP pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidáta, ktorého navrhuje za prezidenta. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený viac ako jeden kandidát, je hlasovací lístok neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený jeden alebo žiadny kandidát, je hlasovací lístok platný.
d) Kandidát je zvolený, ak získala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.
e) Ak žiadny kandidát v prvom kole nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorých postupujú 2 kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.
f) V druhom kole volieb bude kandidát zvolený prostou väčšinou hlasov.
7.27. Za výkon svojej funkcie viceprezident zodpovedá prezídiu. Prezídium určí kompetencie a oblasti výkonu práce viceprezidenta.
7.28. Do právomoci viceprezidenta ALeP patrí najmä:
a) zabezpečovanie výkonu rozhodnutí valného zhromaždenia a prezídia ALeP,
b) zabezpečovanie plnenia plánov a programov činnosti ALeP,
c) predkladanie správ o plnení plánov a programov činnosti ALeP prezídiu,
d) predkladanie návrhov na opatrenia prezídiu,
e) vykonávanie kompetencií zverených prezídiom,
f) zabezpečovanie výkonného fungovania ALeP,
g) v prípade predloženia dotazu alebo odporúčania dozornej rady predkladá viceprezident dozornej rade k takýmto skutočnostiam odpovede a stanoviská.

Článok 8
Dozorná rada

8.1. Dozorná rada je reprezentatívnym a kontrolným orgánom ALeP.
8.2. Dozorná rada nemá výkonné právomoci a oprávnenie konať v mene ALeP voči tretím osobám.
8.3. Funkčné obdobie dozornej rady je trojročné. Opakovaná voľba člena dozornej rady nie je vylúčená.
8.4. Do právomoci dozornej rady patrí najmä:
a) vyjadrovanie sa k zásadným otázkam o činnosti a hospodárení ALeP,
b) predkladanie na požiadanie stanovísk valnému zhromaždeniu a členom prezídia k otázkam súvisiacim s cieľmi, činnosťami a vystupovaním ALeP,
c) predkladanie stanovísk k schvaľovaniu dôležitých zmlúv a dohôd uzatváraných ALeP s tretími osobami, najmä takých, ktoré súvisia
s naplnením cieľov ALeP,
d) predkladanie raz ročne valnému zhromaždeniu správu o plnení činnosti dozornej rady,
e) predkladanie odporúčaní prezídiu súvisiacich s činnosťami ALeP,
f) prerokovávanie plánu činnosti a rozpočtu ALeP a predkladanie odporúčacích správ valnému zhromaždeniu k nim,
g) prerokovávanie sťažností členov ALeP a predkladaní stanovísk prezídiu,
h) každý člen dozornej rady má právo zúčastniť sa rokovania prezídia, valného zhromaždenia ako aj iných zasadnutí ALeP.
i) dozorná rada schvaľuje každú kúpu materiálneho vybavenia funkcionárov ALeP nad 500 EUR (notebook, motorové vozidlo a iné).
8.5. Dozorná rada je oprávnená požiadať prezídium o zvolanie mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia, alebo zvoláva mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia
v prípade nečinnosti prezídia.
8.6. Dozorná rada zasadá podľa potreby, minimálne však dvakrát za rok.
8.7. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda.
8.8. Dozorná rada o termíne konania a programe svojich zasadnutí informuje výkonného riaditeľa najneskôr 3 pracovné dni pred konaním zasadnutia.
8.9. Dozorná rada má predsedu a dvoch členov. Všetci traja sú volení valným zhromaždením z osôb navrhnutých členmi ALeP.
8.10. Podmienkou zvolenia do funkcie člena dozornej rady je pracovnoprávny pomer kandidáta na túto funkciu a členom ALeP, ktorý ho do tejto funkcie navrhol zvoliť, resp. aby kandidát na túto funkciu bol členom štatutárneho orgánu člena ALeP, ktorý ho
do tejto funkcie navrhol zvoliť.
8.11. Voľba členov dozornej rady sa zvoláva najneskôr na dátum 1 mesiaca pred uplynutím funkcie a vykoná sa nasledovným spôsobom:
a) Každý člen ALeP môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba dozornej rady, navrhnúť za seba jedného kandidáta, ktorý spĺňa podmienku podľa bodu 8.10. tohto článku. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod. tri dni pred konaním valného zhromaždenia.
b) Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
c) Každý hlasujúci člen ALeP pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidátov, ktorých navrhuje do dozornej rady, v počte členov dozornej rady.
d) Ak na hlasovacom lístku bude hlasujúcim členom vyznačený vyšší počet kandidátov, je hlas neplatný.
e) Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený nižší počet kandidátov, hlas je platný.
f) Spomedzi kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov, rozhoduje ich poradie podľa počtu odovzdaných hlasov o tom, kto
z nich sa stal členom dozornej rady.
g) Ak v prvom kole nezíska potrebný počet kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov, uskutoční sa druhé kolo volieb podľa vyššie uvedených zásad.
h) Ak ani v druhom kole volieb nebude zvolený potrebný počet členov
do dozornej rady ALeP, budú vykonané ďalšie kolá volieb až do zvolenia potrebného počtu členov dozornej rady.
8.12. Pre zvolenie do funkcie predsedu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov dozornej rady.
8.13. Výkon funkcie člena dozornej rady končí skončením sa funkčného obdobia, smrťou člena, odvolaním z funkcie valným zhromaždením alebo odstúpením.
8.14. Valné zhromaždenie môže odvolať člena dozornej rady z dôvodu právoplatného odsúdenia pre spáchanie trestného činu, z iného dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu.
8.15. Z funkcie možno odstúpiť písomným vyhlásením doručeným predsedovi dozornej rady, v prípade odstúpenia predsedu doručením takéhoto vyhlásenia prezidentovi ALeP. Výkon funkcie odstupujúceho člena končí voľbou nového člena valným zhromaždením najneskôr však uplynutím 2 mesiacov od doručenia uvedeného vyhlásenia.
8.16. Dozorná rada prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Každý člen má jeden hlas.
8.17. Člen dozornej rady sa môže dať zastúpiť na zasadnutí treťou osobou. V takomto prípade však zástupcovi neprislúcha hlasovacie právo.
8.18. Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam). V takom prípade sa návrh rozhodnutia predkladá členom dozornej rady na vyjadrenie
s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie (za písomné sa považuje aj vyjadrenie zaslané e-mailom).
8.19. Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí.
8.20. Predseda dozornej rady oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom dozornej rady.
8.21. Funkcia člena dozornej rady je funkciou čestnou a členovi dozornej rady neprináležia
za výkon tejto funkcie žiadne odmeny.

Článok 9
Výkonný riaditeľ

9.1. Výkonný riaditeľ je výkonným a spolu s prezidentom štatutárnym orgánom ALeP.
9.2. Za výkon svojej funkcie výkonný riaditeľ zodpovedá prezídiu. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí valného zhromaždenia, prezídia a dozornej rady bez hlasovacieho práva, okrem prípadov, kedy na zasadnutí prezídia zastupuje prezidenta alebo volí zastupujúceho prezidenta podľa Článku 7, bodu 7.21 týchto stanov.
9.3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päťročné.
9.4. Výkonného riaditeľa menuje do funkcie prezident ALeP po schválení nominácie prezídiom.
9.5. Opakované menovanie výkonného riaditeľa nie je vylúčené.
9.6. Prvý výkonný riaditeľ bol zvolený zástupcami zakladajúcich členov.
9.7. Prezident ALeP môže so súhlasom prezídia výkonného riaditeľa kedykoľvek odvolať.
9.8. V prípade odvolania výkonného riaditeľa preberá jeho právomoci jeden z členov prezídia,
na ktorom sa členovia prezídia jednohlasne dohodnú.
9.9. Do právomoci výkonného riaditeľa patrí najmä:
a) zabezpečovanie výkonu rozhodnutí valného zhromaždenia a prezídia ALeP,
b) zabezpečovanie plnenia plánov a programov činnosti ALeP,
c) zabezpečovanie volieb do orgánov ALeP,
d) zabezpečovanie rokovaní per rollam valného zhromaždenia a prezídia,
e) predkladanie návrhov na opatrenia valnému zhromaždeniu a prezídiu ALeP,
f) predkladanie návrhov zmlúv a dohôd s tretími osobami prezídiu ALeP,
g) riadenie a organizovanie sekcií, výborov a iných pracovných a poradných skupín, pokiaľ sú zriadené, pripravuje ich zasadnutia, zaisťuje zápisnice z ich rokovaní,
h) vykonávanie kompetencií zverených prezidentom,
i) zabezpečovanie administratívneho fungovania ALeP, nakoľko výkonný riaditeľ zároveň pôsobí ako sekretariát prezídia ALeP,
j) vedie zoznam členov ALeP s uvedením ich obchodného mena, sídla, identifikačného čísla, zápisu v registri a osôb oprávnených konať v mene člena,
k) funkcia vedúceho zamestnanca a riadenie zamestnancov,
l) vypracovanie interných dokumentov a ich predkladanie na schvaľovanie valnému zhromaždeniu.
9.10. Výkonný riaditeľ je ďalej oprávnený ku všetkým právnym úkonom spojeným
s vykonávaním zápisov zmien zapísaných údajov do registra záujmových združení právnických osôb (ďalej aj „register“), ako aj k ohlasovaniu údajov Okresnému úradu Bratislava. Je oprávnený najmä na podanie návrhov na zápis zmien zapísaných údajov záujmového združenia do registra záujmových združení, prevzatie oznámení o zápise zmien zapísaných údajov do registra, prevzatie oznámení o odmietnutí zápisu
do registra, podávanie námietok ako aj na zastupovanie v konaní vo veci zápisu
do registra.
9.11. Funkcia výkonného riaditeľa ALeP je funkciou platenou. Výkonnému riaditeľovi patrí mesačná odmena vo výške určenej prezídiom.

Článok 10
Pracovné orgány

10.1. Vznik a zánik pracovných a poradných orgánov združenia, v zmysle Článku 5, bodu 5.3 týchto stanov, schvaľuje podľa potreby prezídium, pričom tieto pracovné orgány nie sú samostatnými právnymi subjektmi.
10.2. Pracovné orgány sa vytvárajú podľa potreby alebo na podnet jednotlivých členom ALeP.
10.3. Pracovné orgány si stanovujú rozsah a základné princípy svojej činnosti samostatne
vo svojich vlastných vnútorných stanovách, ktoré musia upraviť minimálne názov pracovného orgánu, mechanizmus rozhodovania, prijatia alebo vylúčenia členov, zastúpenie v medzinárodných organizáciách.
10.4. Pracovné orgány sú zložené z jej členov, ktorých menuje prezídium. Prezídium
pri rozhodovaní o zložení pracovného orgánu je povinné prihliadnuť na obsahové zameranie komisie a odbornú spôsobilosť jej členov.
10.5. Členovia pracovného orgánu si zvolia z pomedzi seba svojho predsedu.
10.6. Predseda pracovného orgánu môže byť podľa potreby a na základe rozhodnutia prezídia prizvaný na zasadnutie prezídia ALeP.
10.7. Aktivity, vyhlásenia, stanoviská a činnosti pracovných orgánov, ako aj ich jednotlivé interné dokumenty, musia byť v súlade so Stanovami, plánmi a cieľmi ALeP. Vnútorné pravidlá fungovania, ktoré si pracovné orgány navrhli, schvaľuje prezídium.

Článok 11
Hospodárenie ALeP

11.1. ALeP hospodári so svojím majetkom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, ktorý na návrh prezídia schvaľuje valné zhromaždenie na nasledujúci rok vopred a to do 01.10. aktuálneho kalendárneho roku. Za hospodárenie zodpovedá prezídium. V prípade ak nedôjde k schváleniu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok do 31.12. aktuálneho kalendárneho roku, tak sa použije posledný schválený rozpočet.
11.2. Majetok ALeP tvoria najmä:
a) členské príspevky členov ALeP,
b) dary a príspevky od tretích osôb,
c) dotácie od štátnych orgánov a z fondov Slovenskej republiky príp. Európskej únie,
d) granty,
e) iné príjmy.
11.3. Výdavkami ALeP sú najmä:
a) výdavky na bežnú činnosť, marketingové aktivity a podujatia organizované ALeP,
b) odmena výkonného riaditeľa.
11.4. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech ALeP, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.
11.5. Majetok združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jej činnosti. Prezídium zabezpečuje zostavenie rozpočtu, vedenie účtovníctva, zostavenie účtovnej závierky o výsledkoch hospodárenia a výročnej správy a prekladá návrh rozpočtu, účtovnú závierku a výročnú správu na schválenie valnému zhromaždeniu.
11.6. ALeP môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na plnenie predmetu činnosti ALeP, okrem výdavkov na správu ALeP. Zisk z podnikateľskej činnosti ALeP nesmie byť použitý v prospech členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

Článok 12
Zrušenie a zánik ALeP

12.1. ALeP sa zrušuje rozhodnutím valného zhromaždenia podľa Článku 6, bodu 6.3., písm. j) týchto stanov, a to s likvidáciou alebo bez likvidácie.
12.2. ALeP zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb.

Článok 13
Naloženie s likvidačným zostatkom

13.1. Ak dôjde k zrušeniu ALeP s likvidáciou, vykoná sa likvidácia podľa tohto paragrafu a s príslušným použitím ustanovení platnej právnej úpravy.
13.2. Likvidáciu majetku ALeP pri jej zrušení rozhodnutím valného zhromaždenia ALeP vykonáva likvidátor vymenovaný valným zhromaždením.
13.3. Valné zhromaždenie určuje taktiež výšku odmeny likvidátora.
13.4. Návrh na zápis vstupu ALeP do likvidácie a osoby likvidátora do registra záujmových združení právnických osôb podáva prezident ALeP a výkonný riaditeľ ALeP do 5 pracovných dní od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenie o zrušení s likvidáciou.
13.5. Likvidačný zostatok (po odpočítaní výdavkov na likvidáciu) sa rozdelí rovným dielom medzi členov združenia.

Článok 14
Záverečné ustanovenie

14.1. Stanovy ALeP nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zakladateľmi.
14.2. Stanovy ALeP je možné meniť a dopĺňať rozhodnutím valného zhromaždenia podľa Článku 6, bodu 6.3., písm. c) týchto stanov.
14.3. Zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom rozhodnutia orgánu príslušného rozhodovať o registrácii ALeP.
14.4. Zmeny a doplnky stanov schválené valným zhromaždením sú ich nedeliteľnou súčasťou
14.5. Nové znenie stanov podpisujú prezident, výkonný riaditeľ a osoba, ktoré viedla príslušné valné zhromaždenie, ak je to iná osoba, a musí byť vyhotovené do 5 pracovných dní od ich prijatia.