V roku 2020 sa pod vedením Ministerstva dopravy SR sformovala pracovná skupina s jednoznačnou úlohou vypracovať nový letecký zákon, ktorý zabezpečí adekvátnu právnu úpravu jednotlivých oblastí civilného letectva, zohľadní a zabezpečí výkon právne záväzných aktov Európskej únie a súčasne odstráni niektoré prekážky v oblastiach civilného letectva.

Návrh zákona o civilnom letectve však nakoniec koncom marca 2023 v Národnej rade SR v I. čítaní neprešiel.

Na Slovensku preto naďalej pretrváva akési legislatívne vákuum, kde právna úprava jednotlivých oblastí civilného letectva je buď zastaralá alebo nie je vôbec.

Jedným z cieľov ALeP je odborne a kvalifikovane, najmä vďaka poznatkom z aplikačnej praxe, sa zapájať do procesu tvorby legislatívy a vykonávacích predpisov, ktoré upravujú jednotlivé segmenty civilného letectva.